O nas

Metrostav Polska S.A. jest spółką córką Metrostav Infrastructure a.s., która należy do Grupy Metrostav.

Metrostav Polska S.A. stosuje Kodeks etyczny Grupy Metrostav.

Kodeks etyczny Grupy Metrostav jest dokumentem wiążącym, który określa zasady moralne Grupy Metrostav. Ustanawia zasady postępowania i działania dla wszystkich spółek Grupy, jej pracowników i współpracowników.

Od dnia 1 sierpnia 2023 roku wchodzi w życie „Linia etyki spółki Metrostav Infrastructure a.s.” (jedyny akcjonariusz spółki Metrostav Polska S.A.). Pracownicy i inne osoby mają możliwość zgłoszenia ewentualnego czynu niezgodnego z prawem za pośrednictwem wewnętrznego systemu zgłaszania: „Linia etyki Metrostav Infrastructure a.s.” w następujący sposób:

Na specjalny numer telefonu +420 720 821 026

Na specjalny e-mail: compliance@m-infra.cz

 

Zasady etyczne Grupy Metrostav:

  1. Zawsze zapewniamy zgodność z prawem Republiki Czeskiej i krajów, w których działamy lub zamierzamy prowadzić działalność gospodarczą.

Na bieżąco monitorujemy i praktycznie reagujemy na porządek prawny i standardy etyczne krajów, w których prowadzimy lub zamierzamy prowadzić działalność gospodarczą. Nie tylko przestrzegamy odpowiednich praw i zasad, ale także aktywnie zapobiegamy wszelkim podejrzeniom dotyczącym nieprawidłowości.

 

  1. Zaufanie, profesjonalizm i stabilność to nasze podstawowe wspólne wartości.

Nieustannie dążymy do stworzenia bezpiecznego, kreatywnego i stabilnego środowiska pracy. Zawsze działamy profesjonalnie i z zachowaniem najwyższej profesjonalnej staranności. Wewnętrznie i zewnętrznie budujemy relacje oparte na zaufaniu. Współpracujemy z osobami fizycznymi i prawnymi, które posiadają kwalifikacje i są godne zaufania. Prawidłowo rozliczamy wszystkie transakcje gospodarcze. Podajemy prawdziwe dane o stanie gospodarki. Rzetelnie i terminowo płacimy podatki oraz składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i inne obowiązkowe opłaty.

 

  1. Zadowolenie Klienta jest naszym głównym celem, jednak nigdy kosztem naruszenia standardów etycznych lub prawnych.

Nie tolerujemy korupcji, przekupstwa ani nieuczciwej konkurencji. Nie zapewniamy, bezpośrednio ani pośrednio, ani nie przyjmujemy żadnych płatności lub korzyści majątkowych, ani innych nagród, które prowadziłyby do działań sprzecznych z prawem lub zasadami etycznymi. Współpracujemy wyłącznie z osobami, z którymi nie ma widocznego lub rzeczywistego konfliktu interesów i których środki finansowe pochodzą z legalnych źródeł. Dbamy o bezpieczeństwo informacji i ochronę danych.

 

  1. Widzimy naszą społeczną odpowiedzialność wobec obywateli krajów, regionów, miast, gmin, w których działamy lub zamierzamy działać jako firma.

Staramy się minimalizować negatywny wpływ naszej działalności budowlanej i biznesowej na środowisko i dotknięte społeczności. Szanujemy potrzeby i interesy osób fizycznych i prawnych spoza Grupy Metrostav. Szanujemy dziedzictwo poprzednich pokoleń i zachowujemy się odpowiedzialnie wobec przyszłych pokoleń.

 

  1. Szanujemy prawa i obowiązki wszystkich naszych współpracowników. Nie tolerujemy żadnych zachowań i działań dyskryminujących.

Gwarantujemy równe szanse ludziom bez względu na płeć, kolor skóry, pochodzenie etniczne, rasę, narodowość, religię lub inne cechy. Nie tolerujemy molestowania ani dyskryminacji. Przyjaźnie i troskliwie podchodzimy do osób niepełnosprawnych, ciężko chorych, starszych i rodzin z dziećmi. Zgodnie z prawem uznajemy prawo pracowników do tworzenia i przystępowania do związków zawodowych.

 

  1. Nie dopuszczamy możliwości konfliktu interesów osobistych z interesami Grupy Metrostav. Chronimy majątek ruchomy, nieruchomy i własność intelektualną jak własną.

Chronimy i starannie chronimy majątek ruchomy, nieruchomości, własność intelektualną i tajemnice handlowe spółek Grupy Metrostav. Na żadne decyzje zawodowe nie mogą mieć wpływu interesy osobiste, rodzinne lub przyjacielskie.

 

  1. Nie tolerujemy nieprzestrzegania zasad moralnych Grupy Metrostav.

Szanowanie i przestrzeganie Kodeksu Etyki Grupy Metrostav jest obowiązkiem każdego pracownika Grupy. W przypadkach, gdy istnieją przesłanki wskazujące na naruszenie Kodeksu, ostrzegamy odpowiedniego pracownika o niedopuszczalności jego zachowania. Jednocześnie informujemy o tym przełożonego lub odpowiedniego dyrektora lub dyrektora Działu Wewnętrznego Audytu Grupy Metrostav. Niedopuszczalne są jakiekolwiek niekorzystne działania wobec kogokolwiek, kto wskazał na naruszenie Kodeksu Etycznego lub przyczynił się do jego ujawnienia.